Nationaal Ambachtsmuseum Verborg

Laatste nieuws:

Haastrecht, september 1999

Het pand, waarin het ambachtsmuseum Verborg was gevestigd, is verkocht aan de Haastrechtse familie Verhage.
Er is een nieuwe stichting opgericht, die het oogmerk heeft om in het gebouw kunst en andere waardevolle voorwerpen tentoon te gaan stellen.

Het ambachtsmuseum is hiermee definief verleden tijd geworden.


Haastrecht, 15 januari 1999

Inmiddels is algemeen bekend geworden dat de heer Verborg zijn museumcollectie eind 1998 heeft verkocht aan het in Bergambacht gevestigde aannemersbedrijf Adriaan van Erk BV.
Over de toekomst van de collectie zijn nog geen details bekend.

Het stichtingsbestuur van het 'oude' Ambachtsmuseum maakte bekend dat zij -zonder de 'collectie Verborg'- plannen heeft voor een nieuw te openen Bouwmuseum. Ook hierover ontbreken nadere details.


Haastrecht, 15 april 1998

Het afgelopen weekeinde heeft de heer Gerard Verborg, voormalig conservator van het ambachtsmuseum, zijn eigendommen uit het museum weggehaald en opgeslagen op een onbekende plek. Hiermee verdwijnt zo'n 75% van de collectie, waaronder de topstukken.

Dit lijkt het dieptepunt in het al lang slepende conflict tussen de stichting die het museumbestuur vormt en de heer Verborg.
Naar verluidt heeft de heer Verborg deze stap gezet, nu hij onlangs de 61-jarige leeftijd heeft bereikt en daarmee officieel VUT-gerechtigd is geworden en daardoor niet langer financieel afhankelijk is van de stichting of de Gemeente Gouda.

Nu de resterende collectie nauwelijks nog als museum-waardig kan worden beschouwd, lijkt dit -in ieder geval voorlopig- het eind van het Ambachtsmuseum Verborg.

Omdat de juridische procedure tussen het stichtingsbestuur en de heer Verborg nog volop gaande is, weigeren zowel de heer Verborg als zijn advocaat voorlopig ieder commentaar...

Nationaal Ambachtsmuseum Verborg

Hoogstraat 164
2851 BA Haastrecht
Telefoon 0182 501262


Conservator was:
G. Verborg
De heer Verborg is inmiddels gepensioneerd.
Leeuwerikstraat 20

Een nieuwe conservator is nog niet benoemd.
2851 VK Haastrecht
Telefoon 0182 501786Verborg

Aan het Ambachtsmuseum is de naam "Verborg" toegevoegd als dank aan de heer G.Verborg, die met het schenken van zijn verzameling historische, ambachtelijke gereedschappen, afbeeldingen en geschriften aan een stichting, de basis legde voor dit museum. Deze in 1975 opgerichte stichting beheert het museum en heeft de heer Verborg aangesteld als conservator.

Inrichting van het Ambachtsmuseum

De collectie omvat ongeveer 2000 diverse gereedschappen die bij zo'n 38 ambachten in gebruik waren. De gereedschappen varieren in ouderdom van 50 tot 300 jaar. Enkele van de oude beroepen waarvan gereedschappen in het Ambachtsmuseum worden tentoongesteld zijn: timmerman, metselaar, loodgieter, schilder, schrijnwerker, kuiper, touwslager wagenmaker, steenhouwer, riet- en leidekker, pijpen- en klompenmaker.

De gereedschappen - welke voor een groot deel afkomstig zijn uit de bouwberoepen - worden tentoongesteld tegen de achtergrond van het ambacht. De houtbewerking bijvoorbeeld laat in een aantal fasen zien - met het daarbij gebruikte gereedschap - welke werkzaamheden vroeger werden uitgevoerd om van een gevelde boom planken of blokken hout te krijgen. Er staat in het museum ook een originele timmermanswerkbank, waarboven in een lange rij de steek- en hakbeitels hangen. Op schappen ligt slechts een deel van de ruim 300 soorten schaven die vroeger door de timmerman, de meubelmaker en de schrijnwerker werden gebruikt. In een vitrine zijn een aantal prachtige koperen schilderbranders van diverse afmetingen te zien. Op een wandbord zijn 15 hamers bijeengebracht die door ambachtslieden in diverse beroepen werden gebruikt.

Het valt te begrijpen dat niet alle handgereedschappen, werktuigen, afbeeldingen, boeken, ruwe materialen en eindprodukten in één keer geexposeerd kunnen worden.

Doel van het Ambachtsmuseum

Het Ambachtsmuseum richt zich op het verwerven, onderhouden en tentoonstellen van ambachtelijke gereedschappen en werktuigen. Bij voorkeur die, welke betrekking hebben op ambachten uit de bouwnijverheid. Het museum wil de uitgestorven of door de tijd verdrongen ambachten in herinnering houden en zo mogelijk de herleving ervan bevorderen.

Het museum heeft ook een pedagogische taak welke zich richt op de jeugdigen en in het bijzonder op de leerlingen en de studenten van het Lager, Middelbaar en Hoger Technisch Beroepsonderwijs. Het Ambachtsmuseum wil trachten hen enige kennis van en liefde voor het oude ambacht bij te brengen.

Bij elk ambacht wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke verzameling van gereedschappen welke oorspronkelijk door de ambachtslieden zelf werden vervaardigd. Alleen dan kan men zich een beeld vormen van het meesterschap waarmee het ambacht werd uitgeoefend.

Wat is een ambacht?

Een ambacht is een handwerk dat aangeleerd moet worden. De nadruk ligt hierbij op het leren gebruiken van het gereedschap dat bij dit handwerk hoort. Er zijn net zoveel ambachten als de voorwerpen die men uit hout, steen, ijzer of ander materiaal kan maken. Doch elk ambacht vraagt kennis van zijn speciaal gereedschap en allen vereisen zij een speciale handvaardigheid.

Openingstijden

dinsdag t/m zaterdag, 10.00-17.00 uur tussen 12.30-13.30 uur gesloten

zondag, 2e Paas-, 2e Pinkster- en Hemelvaartsdag 14.00-17.00 uur

maandag, 1e Paas-, 1e Pinksterdag en van half oktober tot half maart gesloten

Op aanvraag kunnen gezelschappen ook buiten de openingstijden het museum bezoeken. Op ieder even uur wordt door de heer Verborg een rondleiding verzorgd. Delen van de collectie kunnen onder nader vast te stellen voorwaarden met goedkeuring van het bestuur worden uitgeleend t.b.v. tentoonstellingen, manifestaties, congressen e.d. Schriftelijke aanvragen hiertoe richten aan het bestuur van de Stichting Nationaal Ambachtsmuseum Verborg, Postbus 13, 2850 AA Haastrecht.

Steun

De oprichting van het Ambachtsmuseum is mogelijk gemaakt door de financiele steun van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), door de subsidie van de gemeente Haastrecht, het Anjerfonds, het G. Ph Verhagenfonds e.a. en door de vele giften van particulieren en het bedrijfsleven.

Bron: de museumfolder van het Ambachtsmuseum Verborg.