Milieubeheer in de Krimpenerwaard

  Sanering verontreinigde bodem
De rijksoverheid, de Provincie Zuid Holland, de gemeenten in de Krimpenerwaard en diversen belangenorganisaties hebben een convenant gesloten, waarbij werd bepaald dat grondeigenaren in de Krimpenerwaard die vr 1 januari 1981 land hebben opgehoogd of een sloot hebben gedempt met milieu-belastende materialen, de saneringskosten niet hoeven te betalen.

Naar schatting hebben de laatste tientallen jaren ongeveer 5000 stortingen plaats gevonden in het oppervlaktewater, veelal met milieu-onvriendelijk materiaal. We herinneren ons de grote gifvondsten in Gouderak en Lekkerkerk, toevalligerwijs (?) beide in de Krimpenerwaard; beide zaken werden destijds uitgebreid belicht in de landelijke media.

Opgericht is de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard. Deze stichting moet zorg gaan dragen voor het beheer van de vervuilde grond. Hiertoe wordt een jaarlijkse rijkssubsidie beschikbaar gesteld van 1.5 miljoen gulden. De Landinrichting in de Krimpenerwaard wordt bovendien nog eens ondersteund met een eenmalig bedrag van 2.5 miljoen gulden, beschikbaar gesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Dit bedrag moet ten goede komen aan in de Krimpenerwaard te nemen milieumaatregelen betreffende het bodembeheer. De Provincie Zuid Holland stelt jaarlijks 1 miljoen beschikbaar, het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden en het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard elk 25.000 gulden en de Gemeenten in de Krimpenerwaard tenslotte hoesten gezamenlijk 75.000 gulden op.

 
 Enkele milieu-links:
De Zuidhollandse Milieufederatie
Vereniging Milieudefensie
                 
Milieu-Net
 

  
Tot slot
Ik heb me voorgenomen deze pagina in de nabije toekomst flink uit te breiden.
Suggesties ?
Een meeltje is zeer welkom .