Het huren van een fiets - standaardcontract

Standaardvoorwaarden betreffende verhuur/huur van fietsen.

Gedeponeerd d.d. 30 Maart 1979 bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te
`s Gravenhage door de Nederlandse Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren geregistreerd onder nr. 37/1979.

Artikel 1. De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen.De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2. Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.

Artikel 3. De in artikel 2 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de gestelde inleverdatum van de fiets kontant worden voldaan aan de verhuurder.

Artikel 4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag, dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht , de volle daghuur in rekening brengen , te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van f 10,- voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht.

Artikel 5. Te allen tijde is verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen en op de huurder terzake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen , onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.

Artikel 6. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.

Artikel 7. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen.

Artikel 8. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.